Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna sporządzona podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hokeja na Lodzie (PZHL) z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 17/409.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych przepisów wykonawczych.

3. W wypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PZHL posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się:

  1. za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@pzhl.org.pl

  2. listownie, adres do korespondencji: Polski Związek Hokeja na Lodzie, ul. Ciołka 17/409, 01-445 Warszawa.

 

4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane poza UE, EOG lub do organizacji międzynarodowych, m.in. do International Ice Hockey Federation (Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie) mająca siedzibę w Szwajcarii – Decyzja Komisji 2000/518/WE z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (Dz.U.L2015 z 25.8.2000,s.1).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy – w zależności od rodzaju załatwianej sprawy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

  2. cofnięcia zgody i usunięcia danych w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody,

  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.