Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna sporządzona podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO):

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Hokej Liga spółka z o.o. (PHL spółka z o.o). z siedzibą w Katowicach, ul. Szopienicka 66.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych przepisów wykonawczych.

3. W wypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PHL spółka z o.o. posiada Pani / Pan możliwość skontaktowania się:

 - za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@polskahokejliga.pl

- listownie, adres do korespondencji: Polska Hokej Liga spółka z o.o. ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice.

4. Pani / Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).

6. Podane przez Panią / Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy – w zależności od rodzaju załatwianej sprawy.

7. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Posiada Pani / Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

  2. cofnięcia zgody i usunięcia danych w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody,

  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.